Правила

Preču pasūtījuma-pirkuma Līguma izpildes noteikumi

 1. Noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek veikti preču pirkumi un pasūtījumi SIA „AJ Studija” veikalos „4 istabas” un tie tiek piemēroti Pircējam pērkot vai pasūtot SIA „AJ Studija” veikalos piedāvātās preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs – SIA „AJ Studija” (reģistrācijas Nr. 44103043095, juridiskā adrese: Jaunvāles iela 1, Valmiera, LV-4201, T.22006640, e-pasts [email protected]).
 3. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas vai pasūta preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus SIA „AJ Studija” veikalos „4 istabas”.
 4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas abiem līgumslēdzējiem ir obligāts juridisks dokuments. Pircējam pasūtot preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, pilnīgi tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 5. Par Preces iegādi Pārdevējs noformē un Pircējam uz e-pastu nosūta rēķinu. Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi pēc priekšapmaksas saņemšanas Pārdevēja kontā. Par pirkumu var norēķināties arī tiešsaistē ar bankas maksājumu karti. Klientam, par veikto pirkumu, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar piegādes informāciju;
 6. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, par rēķinā norādītajām cenām, preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuru summa, ieskaitot nodokļus un pievienoto vērtību 21% apmērā, veido Preces cenu (turpmāk Līguma summa). Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm saskaņā ar preču piegādes pavadzīmi, tajā noteikto Līguma summu, ievērojot preču piegādes pavadzīmē noteikto kārtību un termiņus. Samaksātā priekšapmaksa tiek ieskaitīta Līguma summas apmaksā.
 7. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar preču piegādes pavadzīmi (EKA čeku). Kopā ar īpašumtiesībām un Preci, pie Pircēja pāriet Preces bojāšanas risks, kā arī atbildība par mēbeļu kopšanas un lietošanas noteikumu neievērošanu, transportēšanu.
 8. Pusēm rakstiski vienojoties, Pircējs var grozīt Pasūtījumu. Izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma grozījumiem Pārdevējs ietur no Pircēja iemaksātās priekšapmaksas.
 9. Preces cena var tikt mainīta nebrīdinot klientu iepriekš, mainoties ražotāja cenām vai piegādes izmaksu nosacījumu dēļ.
 10. Pie Preču saņemšanas Pircēja pienākums ir pārbaudīt Preces pilnīgu atbilstību līgumam. Jebkādā Preces neatbilstības Līgumam gadījumā, Pircējs nekavējoties sastāda brīvā formā noformētu rakstisku pretenziju Pārdevējam. Pretenziju par Preces neatbilstību Līgumam, abas Puses apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkādām Preces neatbilstībām Līgumam, kuras varēja, bet netika atklātas pie Preces saņemšanas, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepārprotamām, nokavētām un netiek pieņemtas izskatīšanai. Preces saņemšana un neatbilstību Līgumam nepārbaudīšana, kas veikta Pircējam klāt neesot, bet Pircēja pilnvarotas personas klātbūtnē, Pircēju neatbrīvo no augstākminētās atbildības.

10. Privātuma politika. Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā. Izmantojot pakalpojumus un iepērkoties tīmekļa vietnē www.4istabas.lv, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet pakalpojumus.

Mums ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot šāda veida personas datus:

a) Jūsu datora datus un datus par Jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);
b) datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;
c) datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē un mēs varētu nodrošināt preču piegādi;
d) datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
e) jebkādu citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.

SIA AJ Studija ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 44103043095), kas vienpersoniski atbild par jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

 

 1. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izdarīto izvēli. Parakstot Līgumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu gribu un iegādājies tieši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot par Precēm pilnīgu informāciju un neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), noderību un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 2. Pircējs ir informēts, ka Preces var būt gan saliktā, gan izjauktā veidā. Preces montāža ir maksas pakalpojums, kura izmaksas tiek uzrādītas Līgumā, iepriekš par tām savā starpā Pusēm vienojoties. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti, ja to veicis Pircējs. Pircējs atbild par Preces pareizu mēbeļu kopšanu un lietošanu, kā arī piekrīt, ka garantijas saistības attiecas tikai uz ražotāja defektiem.
 3. Ja Prece atrodas Pārdevēja noliktavā, tā tiek piegādāta 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas brīža. Ja Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavas atlikumos un tiek izgatavota pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai pasūtīta pa tiešo no ražotāja, Preces piegādes laiks var ilgt līdz 3(trim) mēnešiem no Pasūtījuma veikšanas brīža. Par Preces piegādes termiņa kavējumu, Pircējs ir tiesīgs prasīt no Pārdevēja līgumsodu 0,5% apmērā no iemaksas summas par katru nokavēto dienu. Ja kavējuma termiņš pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam tā iemaksāto naudas summu.
 4. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 5. Zaudējumu gadījumā, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 6. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, vai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesību noteiktajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Правила ухода и эксплуатации мебели

 1. После распаковки мебели необходимо проверить наличие и внешнее состояние всех необходимых компонентов.
 2. Запрещается использовать для распаковки острые предметы, которые могут повредить изделие.
 3. Сборка мебели должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией (если она необходима для мебели).
 4. Перемещение изделия, слегка приподнимая его, держа за нижнюю часть, толкая, сдвигая или вытягивая, может привести к его повреждению. Мягкую мебель нельзя передвигать, держась за обивку или подушки.
 5. Корпусная мебель не предназначена для разборки и сборки.
 6. Перед наклеиванием зеркала на детали корпусной мебели необходимо очистить поверхности от пыли и тщательно обезжирить с помощью средства для чистки мебели.
 7. Не сидите на спинках мебели или на подставках для локтей. Большие нагрузки могут повредить или деформировать их структуру.
 8. Мебель нельзя подвергать сильному точечному давлению, так как она может лопнуть, порвать кожу, ткань или повредить различные мягкие части мебели.
 9. Мебель следует использовать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10о…+30о С и влажности 40-60%. Резкие изменения температуры в помещении губительны для конструкции мебели.
 10. Не размещайте вблизи нагревательных приборов и источников тепла на расстоянии не менее 1 м и избегайте прямого солнечного света, так как он негативно влияет на ткани, кожу и дерево, вызывая обесцвечивание.
 11. Не кладите на мебель горячие, тяжелые, мокрые или острые предметы.
 12. Не допускайте попадания воды, спирта, растворителя или других химических веществ на поверхности мебели.
 13. В случае появления пятна на обивке, его необходимо немедленно удалить мягкой, впитывающей влагу тканью. При необходимости используйте чистящие средства для мебели.
 14. Мебель доставляется на грузовиках, поэтому вам не придется беспокоиться о неровных складках и вмятинах на мягкой мебели, которые могут возникнуть при транспортировке. Мебель, которая правильно хранилась при комнатной температуре, восстановит свою форму.
 15. Держите мебель подальше от некрасивой одежды (особенно джинсов) и чехлов, которые могут испачкать обивку.
 16. Установите мебель на ровной горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить деформацию мебельной конструкции.
 17. Правильная эксплуатация трансформирующего оборудования. Избегайте рывков и неравномерного, несбалансированного вытягивания-втягивания при демонтаже-изгибании трансформируемой части.
 18. Защищают мебель из натуральной и искусственной кожи от пота. Пот повреждает поверхность, поэтому необходима периодическая очистка.
 19. Мебель следует регулярно чистить, пылесосить и проветривать. Скопление влаги может привести к образованию плесени и деформации мебельных конструкций.
 20. Подушки и другие части мебели (спинки, подушечки для локтей) наполнены прокладками, которые со временем сжимаются и теряют форму, поэтому их необходимо постоянно подпитывать.
 21. При сборке мебели используются скобы, болты или шурупы, петли, а при ослаблении – трещины или другие дефекты. Соединительные детали необходимо время от времени завинчивать обратно.
 22. Для предотвращения нежелательного трения и износа деталей все движущиеся части механизмов трансформации должны быть покрыты бытовой смазкой.
 23. Если неровный пол вызывает зазоры или деформации, необходимо отрегулировать высоту ножек. Если это невозможно, подложите под ножки прокладку соответствующей толщины.
 24. Для защиты пола от царапин рекомендуется подложить под ножки войлочную или пробковую прокладку.

Важная информация для покупателя:

 1. Для мебели, изготовленной из ткани в клетку или полоску, рисунок может не всегда совпадать из-за технологии изготовления изделия.
 2. При заказе мебели на заказ изменяется технология изготовления изделия. Изменения конструкции и дефекты, возникшие в результате изменений конструкции, исключаются из гарантии.
 3. Шенилл, плюш и другие ворсовые ткани имеют эффект “оседания”, когда вес тела, тепло, влажность и другие условия могут изменить направление ворса, создавая видимость “пятна” из-за отражения света. Это типичная характеристика изделия и не свидетельствует об ухудшении качества ткани.
 4. При производстве мебели из натуральной кожи в некоторых местах используется заменитель кожи, который может отличаться по цвету от кожи, так как кожа и экокожа – это два разных структурных материала.
 5. Кожа каждого животного имеет уникальную текстуру и различные характеристики. Признаки естественного роста животного – это не недостаток, а свидетельство того, что его кожа является натуральным продуктом. Складки, шрамы от ран, укусы насекомых, пигментные пятна (более темные участки) и структуры вен являются аргументами в пользу подлинности натурального животного. Для изготовления одного комплекта мебели требуются шкуры примерно шести животных. Каждая часть тела одного и того же животного имеет разную шкуру, например, складки на шее и боках, поэтому само собой разумеется, как меняется текстура одного комплекта мебели.
 6. Рыхлость натуральной кожи на мягкой мебели допустима, так как является результатом естественного растяжения кожи. Деформация кожи необратима.
 7. Узор и цвет не всегда совпадают в отделке из светлого дерева, которое изготавливается из натуральной древесины.
 8. По сравнению с образцом, мебель может отличаться.
 9. Мягкие угловые диваны, комплекты и диваны-кровати не предназначены для ежедневного сна.
 10. Диван-кровать, который постоянно используется, неизбежно будет иметь более короткий срок службы, при более быстром износе мягкой части и механизма трансформации.
 11. В мебели больше нагрузки приходится на сиденья, поэтому обивка быстрее растягивается (иногда до 5%) и образуются морщины. Это совершенно нормально и неизбежно.
 12. Оттенок кожи, искусственной кожи и гобелена в каждой новой партии может отличаться от образца в магазине.
 13. Обивка складской мебели может иметь дефекты.
 14. Незначительные изменения изделий допускаются и не считаются дефектами, поскольку они не приводят к потере мебелью своих характеристик и соответствуют назначению.
 15. Недостатком искусственной кожи является то, что через некоторое время ее внешний вид меняется, полимер со временем становится менее эластичным, появляются трещины.
 16. Если у вас дома есть маленькие дети, следите за тем, чтобы они были осторожны с игрушками, острыми предметами, письменными принадлежностями и не прыгали на мебель.
 17. Мебель одной и той же модели, обитая разными видами гобелена или кожи, может выглядеть иначе, чем мебель, представленная на выставке, может иметь складки, разную твердость и т.д. Это неизбежно из-за свойств используемых материалов.

ВНИМАНИЕ!
Гарантия недействительна в следующих случаях:
– гарантийный срок истек,
– если были нарушены правила эксплуатации,
– физические или механические повреждения,
– продукт, поврежденный в результате преднамеренных или ошибочных действий потребителя,
– из-за попадания в мебель посторонних предметов, насекомых, влаги,
– обнаружение изменений в конструкции или неквалифицированного ремонта,
– неисправность вызвана независимыми причинами (химическая атака, пожар и т.д.)

Любые претензии от потребителей принимаются в течение всего гарантийного срока с момента покупки и разрешаются за счет компании. Любые дефекты, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию потребителя, оплачиваются за счет потребителя. Претензии по внешнему виду, неполной сборке или несоответствию заказа принимаются только в момент покупки и получения товара. Дальнейшая распаковка и сборка мебели строго запрещена при наличии любого из вышеперечисленных дефектов. Впредь все претензии приниматься не будут, а все услуги будут оказываться за счет потребителя. Характер дефекта определяется компанией или независимым экспертом, который составляет экспертное заключение при осмотре мебели, о чем сообщается потребителю.

Рекомендации по уходу и чистке мебели и гарантийные обязательства

Для чистки мягкой мебели, обитой натуральной кожей, рекомендуется пользоваться услугами клининговых компаний, зарегистрированных в установленном порядке, или применять имеющиеся в продаже сертифицированные средства, предназначенные для ухода за гобеленами и кожаной обивкой, в соответствии с правилами использования.

При покупке мебели необходимо знать, из какой ткани было изготовлено изделие, чтобы применять правильные методы чистки и ухода. В процессе производства используются материалы различного состава и ухода, такие как натуральная кожа, искусственная кожа, гобелен, шенилл, велюр и флокс.
Защищайте ткань от механических повреждений, воздействия химикатов и других жидкостей. Покупатель несет ответственность за выбор чистящих средств и за последствия использования чистящих средств.

Эти правила основаны на правилах европейских производителей и гармонизированы с законодательством Латвии. В случае несоблюдения правил, касающихся использования и ухода за мебелью, всю ответственность несет покупатель (пользователь).

 

 

 

Гарантии прав потребителей

Согласно законодательству Латвии, вы можете воспользоваться своим правом на отзыв и вернуть товар в течение 14 календарных дней с момента покупки. Чтобы вернуть товар, необходимо составить заявление в свободной форме, подписать его и отправить заказным письмом на адрес офиса:

SIA “AJ Studija”, Jaunvāles iela 1, Валмиера, LV-4201

Чтобы избежать путаницы, важно не пропустить срок отправки заявления – отправьте письмо с отказом в течение 14 дней заказной почтой (не в формате PDF или любом другом формате электронной почты). Потребительское законодательство не предусматривает, что Покупатель может предъявить Продавцу требование об отзыве купленного товара, если он соответствует договору, или просто вернуть его для получения возмещения.

Чтобы воспользоваться своим правом на отзыв, не начинайте использовать продукт, поскольку вы несете ответственность за сохранение качества и безопасности продукта в течение этого периода. Пожалуйста, сохраняйте оригинальную упаковку во избежание повреждения изделия.

Деньги за возвращенный товар взимаются банковским переводом в течение 30 дней с момента письменного заявления. Расходы по возврату товара несет Покупатель.

Ответственность потребителя за использование товара в период отзыва определяется гражданским законодательством, либо путем переговоров, либо в судебном порядке.

AJ Studija оставляет за собой право не отменять заказ и не принимать возврат товара (товаров) в случае, если товар (товары) был изготовлен специально для клиента по индивидуальному проекту или заказу.

Для получения формы отмены для возврата товара, пожалуйста, свяжитесь сздесь

Preču garantijas termiņi

Par preču garantijas termiņu tiek uzskatīti 24 mēneši no brīža, kad Pircējs saņem preci. Pirmo sešu mēnešu laikā tiek uzskatīts, ka precei trūkums ir bijis jau pirkšanas-pārdošanas brīdī un tā veidu jānosaka Pārdevējam (SIA „AJ Studija” pārstāvis). Ja runa iet par ražošanas defektu, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu, vai, ja tas nav iespējams vai ir neefektīvi, preces apmaiņu. Ja preci ir iespējams salabot, tad pieprasīt preces apmaiņu nav iespējams, tā kā tas radītu nelietderīgus tēriņus Pārdevējam.

Garantijas laiks darbojas no brīža, kad prece tiek nodota Pircējam.

Lai garantijas laikā pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, nepieciešams uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

ВНИМАНИЕ!

Mēs nenesam atbildību par:

 • preces bojājumiem, kuri radušies Pircēja vainas vai neuzmanības dēļ;
 • defektiem, kas radušies izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
 • dabisku preces nolietošanos parastas izmantošanas gadījumā.

Mēs iesakām Pircējam pārbaudīt nopirkto preci uzreiz saņemšanas brīdī.