Noteikumi

Preču pasūtījuma-pirkuma Līguma izpildes noteikumi

 1. Noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek veikti preču pirkumi un pasūtījumi SIA „AJ Studija” veikalos „4 istabas” un tie tiek piemēroti Pircējam pērkot vai pasūtot SIA „AJ Studija” veikalos piedāvātās preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs – SIA „AJ Studija” (reģistrācijas Nr. 44103043095, juridiskā adrese: Jaunvāles iela 1, Valmiera, LV-4201, T.22006640, e-pasts [email protected]).
 3. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas vai pasūta preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus SIA „AJ Studija” veikalos „4 istabas”.
 4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas abiem līgumslēdzējiem ir obligāts juridisks dokuments. Pircējam pasūtot preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, pilnīgi tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 5. Par Preces iegādi Pārdevējs noformē un Pircējam uz e-pastu nosūta rēķinu. Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi pēc priekšapmaksas saņemšanas Pārdevēja kontā. Par pirkumu var norēķināties arī tiešsaistē ar bankas maksājumu karti. Klientam, par veikto pirkumu, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar piegādes informāciju;
 6. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, par rēķinā norādītajām cenām, preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuru summa, ieskaitot nodokļus un pievienoto vērtību 21% apmērā, veido Preces cenu (turpmāk Līguma summa). Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm saskaņā ar preču piegādes pavadzīmi, tajā noteikto Līguma summu, ievērojot preču piegādes pavadzīmē noteikto kārtību un termiņus. Samaksātā priekšapmaksa tiek ieskaitīta Līguma summas apmaksā.
 7. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar preču piegādes pavadzīmi (EKA čeku). Kopā ar īpašumtiesībām un Preci, pie Pircēja pāriet Preces bojāšanas risks, kā arī atbildība par mēbeļu kopšanas un lietošanas noteikumu neievērošanu, transportēšanu.
 8. Pusēm rakstiski vienojoties, Pircējs var grozīt Pasūtījumu. Izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma grozījumiem Pārdevējs ietur no Pircēja iemaksātās priekšapmaksas.
 9. Preces cena var tikt mainīta nebrīdinot klientu iepriekš, mainoties ražotāja cenām vai piegādes izmaksu nosacījumu dēļ.
 10. Pie Preču saņemšanas Pircēja pienākums ir pārbaudīt Preces pilnīgu atbilstību līgumam. Jebkādā Preces neatbilstības Līgumam gadījumā, Pircējs nekavējoties sastāda brīvā formā noformētu rakstisku pretenziju Pārdevējam. Pretenziju par Preces neatbilstību Līgumam, abas Puses apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkādām Preces neatbilstībām Līgumam, kuras varēja, bet netika atklātas pie Preces saņemšanas, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepārprotamām, nokavētām un netiek pieņemtas izskatīšanai. Preces saņemšana un neatbilstību Līgumam nepārbaudīšana, kas veikta Pircējam klāt neesot, bet Pircēja pilnvarotas personas klātbūtnē, Pircēju neatbrīvo no augstākminētās atbildības.

10.  Privātuma politika. Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā. Izmantojot pakalpojumus un iepērkoties tīmekļa vietnē www.4istabas.lv, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet pakalpojumus.

Mums ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot šāda veida personas datus:

a)    Jūsu datora datus un datus par Jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);
b) datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;
c) datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē un mēs varētu nodrošināt preču piegādi;
d) datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
e) jebkādu citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.

SIA AJ Studija ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 44103043095), kas vienpersoniski atbild par jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

 

 1. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izdarīto izvēli. Parakstot Līgumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu gribu un iegādājies tieši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot par Precēm pilnīgu informāciju un neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), noderību un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 2. Pircējs ir informēts, ka Preces var būt gan saliktā, gan izjauktā veidā. Preces montāža ir maksas pakalpojums, kura izmaksas tiek uzrādītas Līgumā, iepriekš par tām savā starpā Pusēm vienojoties. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti, ja to veicis Pircējs. Pircējs atbild par Preces pareizu mēbeļu kopšanu un lietošanu, kā arī piekrīt, ka garantijas saistības attiecas tikai uz ražotāja defektiem.
 3. Ja Prece atrodas Pārdevēja noliktavā, tā tiek piegādāta 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas brīža. Ja Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavas atlikumos un tiek izgatavota pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai pasūtīta pa tiešo no ražotāja, Preces piegādes laiks var ilgt līdz 3(trim) mēnešiem no Pasūtījuma veikšanas brīža. Par Preces piegādes termiņa kavējumu, Pircējs ir tiesīgs prasīt no Pārdevēja līgumsodu 0,5% apmērā no iemaksas summas par katru nokavēto dienu. Ja kavējuma termiņš pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam tā iemaksāto naudas summu.
 4. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 5. Zaudējumu gadījumā, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 6. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, vai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesību noteiktajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

   

Mēbeļu kopšanas un lietošanas noteikumi

 1. Pēc mēbeļu iepakojuma izpakošanas ir jāpārbauda vai ir visas nepieciešamās sastāvdaļas un kāds ir to ārējais stāvoklis.
 2. Pie izpakošanas nedrīkst izmantot asus priekšmetus, kuri varētu bojāt izstrādājumu.
 3. Mēbeļu salikšana ir jāveic atbilstoši pievienotajai instrukcijai (ja tā nepieciešama mēbelēm).
 4. Pārvietot izstrādājumu nedaudz paceļot, turot pie apakšas, stumjot, bīdot vai velkot tas var tikt bojāts. Mīkstās mēbeles nedrīkst pārvietot turot pie apdares elementiem vai spilveniem.
 5. Korpusa mēbeles nav paredzētas demontāžai un otrreizējai salikšanai.
 6. Pirms spoguļa līmēšanas pie korpusa mēbeļu detaļām, virsmas atbrīvot no putekļiem un rūpīgi attaukot ar mēbeļu tīrāmo līdzekli.
 7. Nedrīkst sēdēt uz mēbeļu atzveltnēm vai elkoņu balstiem. Liela slodze var bojāt vai deformēt to konstrukciju.
 8. Uz mēbelēm nedrīkst iedarboties ar spēcīgu punktveida spiedienu, jo tādā veidā var pārplīst, izārdīties āda, audums vai bojāties dažādas mēbeļu mīkstās daļas.
 9. Mēbeles ekspluatēt sausās, vēdināmās telpās pie t. +10o.. +30o C un gaisa mitruma 40-60%. Straujas telpas temperatūras izmaiņas kaitē mēbeļu konstrukcijai.
 10. Nenovietot tuvu apkures ierīcēm un siltuma avotiem attālumā ne mazāk par 1m, kā arī izvairīties no tiešas saules staru iedarbības, jo tas negatīvi iedarbojas uz audumu, ādu, koksni, radot izbalējumus.
 11. Nenovietot uz mēbelēm karstus, smagus, slapjus vai asus priekšmetus.
 12. Nepieļaut ūdens, alkohola, šķīdinātāja vai citu ķīmisku vielu nokļūšanu uz mēbeļu virsmām.
 13. Gadījumā, ja uz tapsējumiem rodas traips, tas nekavējoties ir jānovērš ar mīkstu, mitrumu absorbējošu lupatiņu. Nepieciešamības gadījumā izmantot mēbelēm paredzētos tīrīšanas līdzekļus.
 14. Mēbeļu piegādes tiek veiktas ar automašīnām, līdz ar to nav jāuztraucas, ka mīkstajām mēbelēm radušies nelīdzeni krokojumi un ieloces, kas var rasties transportēšanas laikā. Pienācīgi novietotas mēbeles istabas temperatūrā atgūst savas formas.
 15. Sargāt mēbeles no pret krāsošanu neizturīgām drēbēm (īpaši džinsām) un pārsegiem, kas var notraipīt tapsējumu.
 16. Mēbeles novietot uz līdzenas horizontālas virsmas, lai novērstu mēbeļu konstrukcijas deformāciju.
 17. Pareizi ekspluatēt transformēšanas mehānismus. Izjaucot-saliekot transformācijas daļu, izvairīties no raušanas un nevienmērīgas, nesabalansētas izvilkšanas-savilkšanas.
 18. Dabiskās un mākslīgās ādas mēbeles sargāt no sviedriem. Sviedri bojā virsmu, tāpēc ir jāveic periodiska tīrīšana.
 19. Mēbeles ir regulāri jātīra, jāsūc ar putekļu sūcēju un jāvēdina. Uzkrājušos mitruma rezultātā var rasties pelējuma sēnīte un deformēties mēbeļu konstrukcijas.
 20. Spilveni un citas mēbeļu daļas (atzveltnes, elkoņu balstu spilventiņi), ir pildītas ar blīvējumiem, kas laika gaitā sakrītas, zaudē formu, tāpēc tie pastāvīgi ir jāsapurina.
 21. Mēbeļu montāža tiek lietotas skavas, bultskrūves vai skrūves, eņģes un to atbrīvošanās gadījumā rodas plaisas vai citi defekti. Savienošanas daļas laiku pa laikam ir jāpieskrūvē no jauna.
 22. Lai novērstu nevēlamu berzēšanos un detaļu dilšanu, visas transformēšanas mehānismu kustīgās vietas ir jāpārklāj ar sadzīves smērvielu.
 23. Gadījumā, ja nelīdzenas grīdas rezultātā novietojot mēbeles ir radušās starpas, deformācijas, ir jānoregulē kājiņu augstums. Gadījumos kad tas nav iespējams, zem kājiņām novietot attiecīga biezuma blīvi.
 24. Zem kājiņām ir ieteicams pielīmēt filca vai korķa blīvējumu, lai grīdu pasargātu pret noskrāpēšanu.

Būtiska informācija pircējam:

 1. Mēbeļu, kas izgatavots ar rūtiņu vai svītru audums, raksts ne vienmēr var sakrist izstrādājuma tehnoloģijas dēļ.
 2. Pasūtot mēbeles pēc individuāla pasūtījuma tiek mainīta izstrādājuma tehnoloģija. Attiecībā uz veiktām konstrukcijas izmaiņām un defektiem, kas radušies konstrukcijas izmaiņu rezultātā, garantija netiek piemērota.
 3. Šineļa, plīša un citiem audumiem ar plūksnu ir raksturīgs „nosēdēšanas” efekts, kad ķermeņa svara, siltuma, mitruma un citu apstākļu iedarbībā var mainīties auduma pūkas virziens, kas gaismas atspoguļošanas dēļ rada „traipa” iespaidu. Tā ir tipiska preces īpašība un tas neliecina par auduma kvalitātes pasliktināšanos.
 4. Dabiskās ādas mēbeļu ražošanā dažās vietās tiek vietās tiek lietotas ādas aizvietotājs, kura nokrāsa var atšķirties no ādas, jo āda un eko āda ir divi dažādas struktūras materiāli.
 5. Katra dzīvnieka ādai piemīt unikāla tekstūra un dažādas īpašības. Dabīgas dzīvnieka augšanas pazīmes ir nevis trūkums, bet viņa ādas, kā dabīgā produkta, pierādījumi. Krokojumi, ievainojumu rētas, insektu dzēlumi, pigmenta traipi (tumšākas vietas) un vēnu struktūras ir dabiskā dzīvnieka īstuma arguments. Viena mēbeļu komplekta izgatavošanai ir nepieciešama aptuveni sešu dzīvnieku atlasīta āda. Katrai viena dzīvnieka ķermeņa daļai piemīt dažādas ādas, piemēram, krokojumi uz kakla un sāniem, tāpēc pats par sevi saprotams, kā viena mēbeļu komplekta tekstūra.
 6. Dabiskās ādas brīvums uz mīkstās mēbeles ir pieļaujams, jo tas rodas dabīgā ādas stiepšanās rezultātā. Ādas deformācija notiek neatgriezeniski.
 7. Gaiša koka apdares detaļās raksts un krāsa ne vienmēr var būt vienādi, jo tās tiek ražotas no dabīgas koksnes.
 8. Salīdzinot ar paraugu mēbeļu cietums var atšķirties.
 9. Mīkstie stūra dīvāni, komplekti un dīvāni-gultas nav domāti ikdienas gulēšanai.
 10. Pastāvīgi ekspluatējama dīvāna-gultas kalpošanas laiks neizbēgami ir īsāks, ātrāk nolietojas mīkstā daļa un transformācijas mehānisms.
 11. Mēbelēs, attiecībā uz sēdvietām, tiek koncentrēta lielāka slodze, tāpēc ātrāk izstaipās tapsējumi (dažreiz pat līdz 5%), un veidojas krokojumi. Tā ir pilnībā normāla un neizbēgama parādība.
 12. Katras jaunas partijas ādas, mākslīgās ādas un gobelēna nokrāsa var atšķirties salīdzinājumā ar paraugu veikalā.
 13. Akciju mēbeļu tapsējumiem var būt defekti.
 14. Izstrādājumos tiek pieļauti nelieli labojumi un tie netiek uzskatāmi par brāķi, jo tā rezultātā mēbeles nezaudē savas īpašības un tās ir piemērotas lietošanai atbilstoši mērķim.
 15. Mākslīgās ādas trūkums ir tas, ka pēc kāda laika mainās ādas ārējais izskats, laika gaitā polimērs kļūst arvien mazāk elastīgs, rodas plaisas iesprēgājumi.
 16. Ja mājās ir mazi bērni, ir jāpieskata, lai viņi piesardzīgi apietos ar rotaļlietām, asiem priekšmetiem, rakstāmlietām, nelēkātu pa mēbelēm.
 17. Viena un tā paša modeļa mēbeles, kas ir apvilktas ar dažāda veida gobelēnu vai ādu, var izskatīties citādi, salīdzinājumā ar ekspozīcijā esošām mēbelēm, tām var būt krokojumi, var atšķirties cietība u.tml. Tas ir neizbēgami individuāli pielietotu materiālu īpašību dēļ.

UZMANĪBU!
Garantijas saistības nav spēkā gadījumos:
•    beidzies garantijas termiņš,
•    ja tika pārkāpti ekspluatācijas noteikumi,
•    pieļauti fiziskā vai mehāniskā veida bojājumi,
•    apzinātu vai kļūdainu patērētāju rīcību dēļ bojāts izstrādājums,
•    svešķermeņu, kukaiņu, mitruma iekļūšanas dēļ mēbeļu izstrādājumos,
•    atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai nekvalificēts remonts,
•    brāķis ir radies neatkarīgu iemeslu dēļ (ķīmiskā iedarbība, ugunsgrēks vai tml.).

Radušās pretenzijas no patērētāju puses tiek pieņemtas visā garantijas laikā no mēbeļu iegādes brīža un tiek novērstas uz uzņēmuma rēķina. Defektus, kas radušies patērētāja ekspluatācijas un kopšanas noteikumu neievērošanas gadījumā, uzņēmums veic uz patērētāja rēķina. Pretenzijas par ārējo izskatu, nepilnīgu komplektāciju, kā arī pasūtījuma neatbilstību, tiek pieņemtas tikai preču iegādes un saņemšanas brīdī. Kategoriski aizliegts veikt mēbeļu tālāku izpakošanu un montāžu, ja konstatēts kaut viens no iepriekš minētajiem defektu raksturojumiem. Turpmāk visas pretenzijas netiek pieņemtas, visi pakalpojumi sniedzami uz patērētāja rēķina. Defekta raksturojumu nosaka uzņēmuma vai neatkarīgs eksperts, kas sastāda ekspertīzes aktu mēbeļu apskates brīdī, par ko paziņo patērētājam.

Mēbeļu kopšanas un tīrīšanas ieteikumi un garantijas saistības

Auduma ar dabīgo ādu apvilktu mēbeļu tīrīšanai ir ieteicams lietot attiecīgi reģistrētu firmu tīrīšanas pakalpojumus vai piemērot pārdodamus sertificētus līdzekļus, kas ir domāti gobelēnu un ādas mēbeļu kopšanai, vadoties pēc lietošanas noteikumiem.

Iegādājoties mēbeles ir jāzina, kāds audums tika izmantots konkrētajam izstrādājumam, lai varētu piemērot pareizus tīrīšanas un kopšanas veidus. Ražošanā tiek izmantoti dažādu sastāvu materiāli, kuru kopšana ir atšķirīga, proti, dabiskā āda, mākslīgā āda, gobelēns, šinelis, velūrs, flokss.
Sargiet audumu no mehāniskiem bojājumiem, dažādu ķimikāliju un citu šķidrumu iedarbības. Pircējs ir atbildīgs par līdzekļu, kas ir domāti mēbeļu tīrīšanai, izvēli un par izmantoto līdzekļu tīrīšanas sekām.

Šie noteikumi balstīti uz Eiropas ražotāju noteikumiem un saskaņoti ar LR likumdošanu. Gadījumos, ja netiek ievēroti dotie noteikumi, kas saistīti ar mēbeļu lietošanu un kopšanu, visu atbildību nes pircējs (lietotājs).

 

 

 

Patērētāja tiesību garantijas

Saskaņā ar LR likumdošanu varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža. Preces atgriešanai Jums nepieciešams brīvā formā noformēt atbilstošu iesniegumu, parakstīt to un nosūtīt ierakstītā vēstulē uz biroja adresi:

SIA „AJ Studija”, Jaunvāles iela 1,Valmiera, LV-4201

Lai izvairītos no pārpratumiem, nosūtot iesniegumu svarīgi nenokavēt termiņu – nosūtīt atteikuma vēstuli 14 dienu laikā ierakstītā veidā pa pastu (nevis PDF vai kādā citā formātā uz e-pastu). Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā nav noteikts, ka Pircējs var pieteikt Pārdevējam preces atteikuma prasību par nopirktu preci, ja tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, vai vienkārši to atdot atpakaļ, saņemot samaksāto naudu.

Lai realizētu atteikuma tiesības, nesāciet preci lietot, jo šajā laikā esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu. Lai izvairītos no preces bojājumiem, lūdzam, saglabāt oriģinālo iepakojumu.

Naudas saņemšana par atgriezto preci tiek īstenota ar bankas pārskaitījumu 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma nosūtīšanas brīža. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.

Patērētāja atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā, vai iesniedzot prasību tiesā.

SIA „AJ Studija” patur tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci(-es) gadījumā, ja prece(-s) tika izgatavotas speciāli klientam pēc individuāla projekta vai pasūtījuma.

Atteikuma formu, kas jāizpilda, lai atgrieztu preci saņemiet šeit

Preču garantijas termiņi

Par preču garantijas termiņu tiek uzskatīti 24 mēneši no brīža, kad Pircējs saņem preci. Pirmo sešu mēnešu laikā tiek uzskatīts, ka precei trūkums ir bijis jau pirkšanas-pārdošanas brīdī un tā veidu jānosaka Pārdevējam (SIA „AJ Studija” pārstāvis). Ja runa iet par ražošanas defektu, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu, vai, ja tas nav iespējams vai ir neefektīvi, preces apmaiņu. Ja preci ir iespējams salabot, tad pieprasīt preces apmaiņu nav iespējams, tā kā tas radītu nelietderīgus tēriņus Pārdevējam.

Garantijas laiks darbojas no brīža, kad prece tiek nodota Pircējam.

Lai garantijas laikā pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, nepieciešams uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

UZMANĪBU!

Mēs nenesam atbildību par:

 • preces bojājumiem, kuri radušies Pircēja vainas vai neuzmanības dēļ;
 • defektiem, kas radušies izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
 • dabisku preces nolietošanos parastas izmantošanas gadījumā.

Mēs iesakām Pircējam pārbaudīt nopirkto preci uzreiz saņemšanas brīdī.